Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje

UNFPA, NVO Atina

Udruženje Atina je u aprilu i maju 2016. godine organizovalo dva dvodnevna treninga u Preševu i Sremskoj Mitrovici, na temu ,,Zaštita izbeglica, žrtava rodno zasnovanog nasilja u lokalnom kontekstu“ u okviru projekta „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama“ koji je podržan od strane Populacionog  fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).  Treninzi su namenjeni profesionalkama i profesionalcima koji u ovoj oblasti rade u Šidu, Sremskoj Mitrovici, Preševu i Vranju, sa ciljem boljeg razumevanja problema rodno zasnovanog nasilja, kao i trgovine ljudima i adekvatnije reakcije na njega.

Treninzi su održani za preko 60 predstavnika institucija koje su uključene u direktan rad sa izbegličkom populacijom – centara za socijalni rad, Komesarijata za izbeglice i migracije, zdravstvenih institucija, predstavnika granične policije i javnog reda i mira, predstavnika lokalnih samouprava i lokalnih mreže za prevenciju i podršku žrtava trgovine ljudima iz Sremske Mitrovice i Vranja.

Ciljevi treninga bili su jačanje saradnje između relevantnih institucija uključenih u pružanje adekvatne prevencije, zaštite i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja, kao i naglašavanje potrebe i značaja uspostavljanja funkcionalne međusektorske saradnje.

Razmenom iskustava kroz primere iz prakse identifikiovani su nedostaci u dosadašnjem radu koji su zanemarivali rodni i kulturološki aspect rada sa izbeglicama, pa stoga i potreba na budućem razvoju kako svesti, tako i politika i procedura u radu sa najranjivijim kategorijama među izbegličkom populacijom.

 

Više o ovim treninzima možete saznati na: https://www.youtube.com/watch?v=cpWGrbRayew

 

Fotografije sa treninga u Sremskoj Mitrovici možete pronaći na sledećem linku http://www.atina.org.rs/sr/odr%C5%BEan-trening-u-sremskoj-mitrovici-na-t...

Fotografije sa treninga u Preševu možete pronaći na sledećem linku http://www.atina.org.rs/sr/odr%C5%BEan-trening-u-pre%C5%A1evu-na-temu-za...