NVO Atina na obuci Centra za saradnju u Mediteranu i Crvenog Krsta Srbije

NVO Atina je dala svoj doprinos Međunarodnom treningu za trenere u prevenciji i odgovoru na izazove trgovine ljudima u organizaciji Crvenog Krsta Srbije i Centra za saradnju u Mediteranu, predstavljanjem dosadašnjeg rada i iskustava, u oblasti zašitite žena i dece migranata i izbeglica, kao i prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i rodno zansovanog nasilja među ovom populacijom.

Na treningu je ucestvovalo preko 50 ucesnika iz celog Mediterana koji su bili posebno zainteresovani za izbegličku krizu, kako u praksi izgleda pruzanje podrske osobama koje su prezivele trgovinu ljudima, naročito iz izbeglicke populacije.

Predstavnica NVO Atine je pristunima približila direktan rad primerima iz prakse koji su pokazali značaj saradnje svih aktera u borbi protiv trgovine ljudima, ali ukazala na izazove u radu.

Ovaj događaj je bio od posebnog značaja kako bi se umrežili svi akteri sa Mediterana, razmenila iskustva sa mladim aktivistima i unapredila znanja svih učesnika.