Održan transnacionalni trening u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

Transnacionalni trening seminar u oblasti borbe protiv trgovine ljudima za aktere iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije je održan u Tirani, 6-7. decembra 2016. godine. Glavni ciljevi su bili razmena dobrih praksi u oblasti funkcionisanja Nacionalnih mehanizama upućivanja žrtava (u daljem tekstu NRM) između tri države učesnice; podizanje svesti o stanju u svakoj od zemalja u vezi sa identifikacijom dece žrtava u situaciji prosjačenja i života na ulici; isticanje dobre prakse u oblasti identifikacije žrtava trgovine ljudima u mešovitim migracionim tokovima; i davanje preporuka u vezi sa budućim akcijama koje se odnose na poboljšanje identifikacije žrtava i procesa upućivanja žrtava u svakoj od ove tri zemlje.

Transnacionalni trening seminar je bio organizovan u saradnji sa državnim nadležnim organima Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije. Glavnim stručnjacima iz ovog Projekta su se priključili međunarodni spoljni eksperti u oblasti identifikacije žrtava (Liliana Sorentino), u oblasti trgovine decom i obezbeđenja (Svati Pande, Velika Britanija), kao i eksperti iz zemalja učesnica i šireg regiona Zapadnog Balkana (Sahiba Srna, NVO Zemlja djece u Bosni i Hercegovini, BiH; Gospodin Zini Kore, Koordinator NVO ARSIS, Albanija; Daniela Simboteanu, Predsednica Nacionalnog Centra za Prevenciju Zlostavljanja Dece, Moldavija; Jelena Hrnjak NVO Atina iz Srbije; Jasmina Dimiškovska Rajkovska NVO Open Gate – La Strada, Makedonija; Deniz Lasar iz Međunarodne organizacije za migracije - Regionalne Kancelarije u Beču; Dorian Dingo, Oficir za vezu sa Centrom za organe reda u jugoistočnoj Evropi (SELEC).

Prvo predavanje je bilo posvećeno uporednoj prezentaciji NRM iz Albanije, BiH i Moldavije. Cilj ovog predavanja je bio upoređivanje iskustava u implementaciji NRM-a u ove tri države, posmatranje uloge Standardnih operativnih procedura, prednosti koje nose određeni pristupi u radu i problemi sa kojima se suočavaju u praksi.  Zaključeno je da postoje bitni izazovi u sve tri zemlje regiona. Oni uključuju: nedostatak novčanih sredstava za usluge rada na terenu, neposrednu pomoć, usluge socijalne zaštite za dugoročnu reintegraciju, izmenu osoblja, izazove koji se odnose na prisilni rad i prisilno prosjačenje i vršenje krivičnih dela. U nekim od zemalja se takođe suočavaju sa problemima koji su nastali usled mešovitih migracionih tokova.

Posle prvog predavanja, delegacije su radile u grupama kako bi odredili prioritetne oblasti delovanja kojima bi se poboljšala dalja pomoć i podrška žrtvama pod okriljem NRM u njihovim zemljama. Dati su sledeći predlozi:  

  • Poboljšati komunikaciju i kvalitet razmene informacija između institucija, posebno u slučajevima prelaska granica;
  • Indikatori: rad na usaglašavanju smernica na regionalnom nivou i između zemalja koje su u sklopu iste rute trgovine ljudima/migracione rute; Ažurirati indikatore da prikazuju najnovije razvoje situacije u oblasti trgovine ljudima i najnovije/najrasprostranjenije forme; 
  • Nastaviti sa edukacijom i podizanjem svesti institucija koje sprovode zakone i sudstvo sa naročitim fokusom na saradnju između institucija, zaštitu žrtava, kompenzacije, najnovije pravosudne poteze;
  • Zalagati se za institucionalizaciju mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima (posebno NRM) uključujući i obezbeđivanje dovoljnih novčanih sredstava;
  • Održavati profesionalni dijalog između pružalaca usluga/institucija u potrazi za prikladnim odgovorima na specifične probleme trgovine ljudima (kao što je trgovina decom u svrhu vršenja krivičnih dela), kao i nove forme trgovine ljudima (kao što je trgovina u svrhu vađenja ljudskih ćelija).

Fokus druge sednice ovog skupa je bio na identifikaciji dece žrtava u situacijama prosjačenja i života na ulici. Stručnjaci u oblasti zaštite dece, iz sve tri zemlje učesnice, su iznosili svoje prezentacije, kao i odgovore institucija, a pridružili su im se i stručnjaci iz Savetodavnog centra za trgovinu decom u sklopu Nacionalnog društva za prevenciju nasilja nad decom (NSPCC) iz Ujedinjenog Kraljevstva, koji su izložili međunarodne primere dobre prakse u radu sa decom žrtvama u situaciji prosjačenja.

Kao zaključak, učesnici su se zahvalili na prilici koja im je pružena na ovom seminaru da razmene svoja iskustva i izazove sa kolegama iz druge dve zemlje učesnice. Ova vežba im je omogućila uvid u iskustva ostalih učesnika u rešavanju problema, ili prepoznavanju rešenja za slične izazove koji se javljaju u ostalim zemljama. Seminar je obezbedio učesnicima šansu da spoje ideje i inpute koje su izložile sve delegacije učesnice u vezi sa budućim aktivnostima u sklopu ovog Projekta i da nađu rešenja za  izazove koji su prepoznati tokom ovog sastanka.   

 

Originalni tekst možete pronaći putem linka:

https://www.fightagainsttrafficking.org/news/104-transnational-anti-traffcking-training-for-albanian-bih-and-moldovan-stakeholders-in-tirana-6-7-december-2016