Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima

Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima

Fotografija: Dejan Malagurski

Infografik u nastavku predstavlja rezultate sprovođenja tri treninga o praktičnoj primeni Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima sprovedenih tokom maja i juna 2022. godine u Nišu, Novom Sadu i Subotici.

Treninzi su sprovedeni u sklopu projekta Međunarodne organizacije za migracije (IOM) pod nazivom “Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji” koji se izvodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Komesarijatom za izbeglice i migracije, a uz podršku Švajcarske konfederacije, i ekspertsku potporu UG Atina. Logističku podršku u izvođenju ovih obuka pružili su Lokalni timovi za prevenciju i borbu protiv trgoivne ljudima aktivni u gradovima Nišu, Subotici i Novom Sadu.  Pored profesionalaca/ki iz ova tri grada, učešće su uzeli i oni ih Leskovca, Vranja, Pirota, Aleksinca, Sombora, Bačke Topole, Sremske Mitrovice, Kikinde, Zrenjanina, Bača, Bačke Palanke,  Temerina i Žablja.

Glavni ciljevi treninga bili su usmereni na unapređivanje znanja i kompetencija onih koji kroz svoje profesionalne uloge mogu doći i/ili dolaze u kontakt sa (potencijalnim) žrvama trgovine ljudima. Trening program dodatno je usmeren na osnaživanje lokalnih kapaciteta i mehanizama za prepoznavanje, reagovanje i prevenciju u slučaju trgovine ljudima ali i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Ukupno je na sva tri treninga učestovalo 72 profesionalaca i profesionalki i to: 43 žene i 29 muškaraca. Od ukupnog broja učesnika/ca najveći broj bio je iz sistema socijalne zaštite (29), zatim policije (18), Crvenog krsta (8), nevladinih organizacija (6), zdravstvenog sistema (4), gradske uprave (3), tužilaštva (2), sudstva (1) i obrazovanja (1).

Kao jedan od glavnih zaključaka za sva tri treninga nametnuo se onaj koji se odnosi na potrebu za daljim  ulaganjem u specijalizovane obuke za tužioce, sudije, ali i obrazovni i zdravstveni sektor. Takođe, identifikovana je potreba za dodatnim multisektorskim treninzima koji uključuju navođene simulacije slučajeva trgovine ljudima i iziskuju dalju izgradnju konstruktivne saradnje i umrežavanja.

Evaluacija treninga

70.83% učesnika/ca je u značajnoj meri unapredilo znanja vezana za temu obuke

62.5% učesnika/ca smatra da će stečena znanja i veštine biti u potpunosti primeniive u praksi

59.17% učesnika/ca smatra da je trening u značajnoj meri doprineo njihovoj informisanosti o trgovini ljudima

98.61% učesnika/ca bi ovaj trening program preporučilo svojim kolegama/icama

Unapređenje znanja učesnika/ca

Ulazni/izlazni test sastojao se od pet osnovnih pitanja, koja su imala za cilj da ukažu na nivo znanja učesnika/ca pre treninga, ali i da pokažu koliko je njihovo znanje unapređeno tokom obuke. Na ulaznim testovima, 36.2 % učesnika/ca dalo je tačne odgovore na postavljena pitanja, dok je na izlaznom testu 63,8% učesnika/ca dalo tačne odgovore, što pokazuje da su treninzi rezultirali povećanjem znanja učesnika/ca.

Iako u velikoj meri unapređeni, rezultati ulaznih i izlaznih testova direktno su ukazali na oblasti u kojima je potrebno dodatno raditi sa profesionalcima i na njihovim:

  • odgovornostima, obavezama i nadležnostima u procesu identifikacije žrtava trgovine ljudima;
  • upoznavanju specifičnim indikatorima za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima za sva sisteme/sektore

Zaključci i preporuke proistekle iz obuka o primeni Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima

  1. Neophodno je dalje jačati sve funkcije lokalnih timova za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima i negovati koordinisan i saradnički pristup u radu koji je prevashodno usmeren na žrtvu;
  2. Potrebno je da Lokalni timovi sami kroz svoj rad identifikuju konkretne potrebe svoje lokalne zajednice, kao i načine zastupljenosti i učestalosti vrbovanja i eksploatacije žrtava a koje je tipično baš za teritoriju na kojoj lokalni tim deluje;
  3. Potrebno je da Lokalni timovi sami kroz svoj rad koncipiraju buduće projekte koji bi doprineli potrebama lokalne zajednice u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima; kao i da se pored budžeta grada sredstava prikupljaju i kroz umrežavanje sa lokalnim I republičkim sektorima privrede, saradnju sa organizacijama civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou;
  4. Potrebno je proširivati mogućnosti za umrežavanje i praktičnu saradnju između više lokalnih timova na teritoriji Republike Srbije, imajući u vidu da veliki broj slučajeva u praksi obuhvata više različitih lokacija (međugradski pristup) kao mesto vrbovanja, transporta i eksploatacije žrtve;
  5. Jačati profesionalne kapacitete za komunikaciju za (potencijalnim) žrtvama kroz kontinuirane obuke (učenje tehnika za uspostavljanje odnosa poverenja, i ostale);
  6. Održati obuke za načelnike i rukovodicoe različitih sektora koje potpadaju pod mandate zaštite žrtava trgovine ljudima, kako bi se povećalo razumevanje unutar same profesionalne zajednice o neophodnostima delovanja u ovoj oblasti;
  7. Uključivati mlade u što većoj meri u obuke ove vrste, kako bi se omogućila održivost teme prevencije i borbe protiv trgovine ljudima;

Učesnici/e o treninzima:

„Neprocenjiva vrednost multidisciplinarnog sagledavanja problema.“

„Značajna je razmena iskustava, primera iz prakse, igranja uloga, dobra atmosfera na treningu”.

„Iskustvo se videlo u svakom segmentu treninga. Svaka pohvala za organizaciju i sadržaj treninga, a posebno za simulaciju.“

„Nadam se da će svako od nas u svom domenu nastaviti kvalitetno da radi na sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima.“

Infografik “Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima”