Predstavnica Atine na panelu sa Nadiom Murad

Na panelu “Pružanje pomoći i zaštite osobama koje su preživele trgovinu ljudima u kontekstu oružanih sukoba, izbeglištva i mešovitih migracionih tokova: lekcije naučene na terenu” na kojem je učestovovala predstavnica Atine, Marijana Savić, govorila je takođe i Nadia Murad, Ambasadorka dobre volje za dostojanstvo žrtava trgovine ljudima UNODC. Takođe su govorili i  i Juri Fedotov, direktor UNODC-a, ali i Benita Ferero-Valdner, predstavnica Upravnog odbora Dobrovoljnog povereničkog fonda UN za pomoć žrtvama trgovine ljudima. na 26. redovnoj sednici Komisije za sprečavanje kriminala i krivično pravosuđe, Kancelarije UN za drogu i kriminal (UNODC) koja je održana u periodu od 22. do 26. maja 2017. godine.

Razmena sa Nadiom Murad tokom ove sednice predstavljala je naročitu privilegiju i čast, uzimajući u obzir njena zalaganja na ovom polju a naročito kroz trenutnu ulogu Ambasadorke dobre volje. Nadia je istakla da o svom iskustvu priča u želji da ujedini svet u borbi protiv trgovine ljudima, i da se identifikuje sa svim ženama koje su u zatočeništvu i svakodnevno podnose iste patnje kroz koje je i ona prošla u Iraku, gde je bila zatočena od ISILa. Dodala je, za kraj, i da se nada da će njena iskustva pomoći drugim osobama koje su preživele trgovinu ljudima da nađu snagu i dostojanstvo koje je uvek u njima, a koje je ponekad teško pronaći.

Brojni prisutni učesnici i učesnice takođe su diskutovali ovom prilikom, između ostalog, i o pitanjima vezanim za ratifikaciju i implementaciju Konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kao i o međunarodnim instrumentima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, i drugim pitanjima od značaja za sprečavanje kriminala i krivično pravosuđe.

U svom govoru, predstavnica Atine, Marijana Savić, se osvrnula na razloge zbog kojih je doneta odluka da se Atina, kao ženska i feministička organizacija, uključi u odgovor na izbegličku krizu, i počne da gradi kapacitete u ovom smeru. “Posmatrale smo žene koje su na ovom putovanju, i videle da se one usled života u patrijarhalnim društvima, usled činjenice da im brojne stvari nisu dostupne, još više kriju i povlače uglavnom iza muškaraca koji, na ovom putu, preuzimaju ulogu patrijarhalnog sistema - oni su vođe i oni donose odluke.” Još jedan razlog, navodi ona, je i činjenica da su žene i decu koja su preživela neki oblik nasilja upućivali na Atinine programe, što je ujedno bio i jasan znak da je takva vrsta podrške i više nego potrebna.

Direktorka NVO Atina se tokom govora dotakla pristupa aktera iz državnih institucija, međunarodnih i lokalnih humanitarnih organizacija koji ne uzimaju u dovoljnoj meri u obzir iskustva žena i devojčica i njihove specifične potrebe. Takođe je navela da se situacija može poboljšati samo ukoliko akteri pruže ženama potrebne informacije, uvaže njihove brige i strahove, i počnu da ih posmatraju kao pojedinke, ne isključivo kao supruge i majke.

Ona je na kraju podvukla najvažniju stvar, a to je uključivanje feminističkog pristupa u humanitarni odgovor na postojeću izbegličku krizu. Feministički pristup ključan je jer zagovara promene i transformaciju društvenih i odnosa moći, a tu leži ključ problema za razliku od humanitarnog pristupa koji se zasniva na smanjenju štete, a ne na suštinskim promenama. "Kada žene dobiju podršku i informacije, one mogu slobodno da odluče o svojoj budućnosti! Kada se feministički principi uključe u humanitarni rad, to i više nego pozitivno utiče na žene”, rekla je Marijana Savić i dodala, “Kada žene postanu agenti promene, promena se zaista i dogodi. A, to menja i vlade, nacionalne i međunarodne politike na duge staze".  

 

Više o ovom događaju možete pronaći na:

http://www.unodc.org/unodc/human-trafficking-fund.html