Urgentni odgovor na izbegličku krizu

mobilni timovi

NVO Atina kao organizacija koja već godinama sprovodi programe sveobuhvatnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima i drugih vidova eksploatacije, prepoznala je potrebu da se aktivno angažuje na pružanju pomoći i podrške najranjivijima među izbegličkom populacijom.

Uz podršku Nemačke Savezne Vlade Atina je formirala tri mobilna tima koji rade na pružanju direktne psiho-socijalne podršle izbeglicama na terenu, naročito ženama i deci, kao i deci bez pratnje roditelja ili staratelja. Mobilne timove čine profesionalci/ke koji govore arapski i farsi jezik, kulturni medijatori, licencirani stručni radnici, psiholozi i defektolozi, specijalizovani za rad sa onima koji su preživeli neki vid nasilja ili trgovinu ljudima. Na svakodnevnom nivou prikupljamo podatke vezane za situacije i iskustva trgovine ljudima i drugih oblika rodno-zasnovanog nasilja koje su izbeglice imale, ne samo tokom svog puta već i u zemljama destinacije.

Tokom izbegličke krize Atina je prepoznala slučajeve trgovine ljudima i drugih oblika nasilja, a takođe na naše programe žrtve upućuju druge organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i državne institucije. Mobilni timovi prisutni su svakodnevno u Šidu, Preševu i Beogradu i održavaju stalne kontakte sa kolegama iz organizacija civilnog društva iz Makedonije i Grčke, kako bi uspostavili mrežu komunikacije koja će omogućiti rano prepoznavanje i praćenje ne samo trgovine ljudima, već i svih oblika nasilja.

Aktivnosti na terenu uključuju i održavanje radionica za prevenciju trgovine ljudima medju decom izbeglicama bez pratnje i onom decom koja su u povećanom riziku od iskoršćavanja, zloupotreba i nasilja, koje je podržala organizacija Schüler Helfen Leben. NVO Atina pored direktne asistencija najugroženijim izbeglicama na terenu organizuje i treninge i edukacije za predstavnike institucija i organizacija koji su angažovane u radu sa izbeglicama.