Zidovi i zakoni protiv ilegalnih migracija nisu dorasli trgovini ljudima – UN ekspertkinja

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima - subota, 30. jul 2016. godine

ŽENEVA (29. jul 2016) – Uoči Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima u subotu, 30. jula, ekspertkinja za ljudska prava Marija Gracija Džijamarinaro pozvala je u svom govoru sve države da zaštite ljude, naročito žene i decu, od trgovine ljudima, i posebno apelovala na one države u kojima se nalaze žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima među osobama koje beže od sukoba širom sveta.

“Zidovi, ograde, i zakoni koji kriminalizuju ilegalne migracije ne sprečavaju trgovinu ljudima; naprotiv, oni povećavaju ranjivosti osoba koje beže od sukoba, progona, kriznih situacija i ekstremnog siromaštva, koji mogu da postanu lak plen za trgovce ljudima i eksploatatore.

Žene i devojčice koje su silovane i seksualno eksploatisane tokom putovanja, često trudne, muškarci koji su izgubili imovinu i zbog duga krijumčarima prisiljeni na višegodišnji rad bez plate, deca koja prose ili rade kako bi izdržavala svoje porodice u nesigurnim uslovima života, deca koja putuju sama, a koje su roditelji poslali u inostranstvo u nadi da će imati bolju budućnost: svi ovi ljudi koji pokušavaju da stignu na bezbedno mesto verovatno su tokom putovanja već bili eksploatisani od strane trgovaca ljudima, ili su u visokom riziku od trgovine ljudima.
  
Tokom proteklih godina, na hiljade ljudi koji beže od sukoba, uključujući i veliki broj dece, izgubili su život u Sredozemnom moru. Samo u prvoj polovini 2016. godine, Međunarodna organizacija za migracije procenjuje da je 2.856 osoba poginulo ili nestalo. Takve tragedije podstakle su jake emocije i solidarnost u mišljenju javnosti, ali nažalost nisu značajnije promenile tok diskusije na nivou vlada.

Sukob u Siriji naročito izaziva masovni egzodus koji treba posmatrati kao globalnu humanitarnu krizu, koja zahteva pristup zajedničke odgovornosti na evropskom i međunarodnom nivou.

Nažalost, EU države najčešće ne uspevaju da otkriju žrtve trgovine ljudima i odgovore na potrebe za zaštitom onih osoba koje beže od sirijskog i drugih sukoba. Neke države usvojile su restriktivne pristupe, koji povećavaju ranjivosti migranata, izbeglica i tražilaca azila na trgovinu ljudima.

Države bi trebalo da uspostave ili prilagode postojeće procedure i usluge koje imaju za cilj pružanje pomoći i zaštite, uključujući rodno osetljive i mere prilagođene deci, žrtvama trgovine ljudima, i da razmotre uvođenje novih mera pomoći - naročito pomoći u zapošljavanju - za osobe u riziku od trgovine ljudima i eksploatacije.

Takve nacionalne procedure i mehanizme trebalo bi uspostaviti, u bliskoj saradnji sa organizacijama civilnog društva, na svim kritičnim tačkama, u prihvatnim centrima i administrativnim jedinicama, gde se situacije trgovine ljudima i rizika od trgovine i eksploatacije mogu detektovati i rešavati.

Vreme je da se preduzme akcija, i uspostave propisi koji će se bazirati na zajedničkim odgovornostima, a koji će imati za cilj obezbeđivanje opstanka, relokaciju i socijalnu inkluziju osoba koje beže od sukoba, i sprečavanje trgovine ljudima i eksploatacije u kontekstu mešovitih migracijskih tokova.”

Marija Gracija Džijamarinaro (Italija) imenovana je za specijalnog izvestioca UN za trgovinu ljudima, naročito ženama i decom, od strane Saveta za ljudska prava UN-a u junu 2014. godine, kako bi promovisala prevenciju trgovine ljudima u svim oblicima, i podstakla usvajanje mera koje će podržavati i štititi ljudska prava žrtava. Džijamarinaro je sudija od 1991. godine. Radila je kao pretpretresni sudija u krivičnom sudu u Rimu, a trenutno je na mestu sudije u građanskom sudu u Rimu. Bila je i specijalna predstavnica i koordinatorka za borbu protiv trgovine ljudima u OEBS-u, i radila u Generalnom direktoratu Evropske komisije za pravdu, slobodu i bezbednost u Briselu, gde je bila odgovorna za borbu protiv trgovine ljudima i seksualnu eksploataciju dece. Ona je kreirala nacrt Direktive EU o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava. Saznajte više o tome na: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx

Specijalni izvestioci su deo Posebnih procedura Saveta za ljudska prava. Posebne procedure, najveće telo nezavisnih eksperata u UN sistemu za ljudska prava, je opšti naziv za mehanizme utvrđivanja činjenica i monitoringa Saveta, koji se bave ili konkretnim situacijama u državi ili tematskim pitanjima u svim delovima sveta. Eksperti Posebnih procedura rade na dobrovoljnoj osnovi; oni nisu deo osoblja UN-a i ne primaju platu za svoj rad. Oni su nezavisni od bilo koje vlade ili organizacije i služe u individualnom svojstvu.

Za više informacija i zahteve medija, molimo kontaktirajte Selmu Vadala (+41 22 917 9108 / svadala@ohchr.org) ili pišite na srtrafficking@ohchr.org 

Za donacije Dobrovoljnom povereničkom fondu UN za pomoć žrtvama trgovine ljudima i Dobrovoljnom povereničkom fondu UN za moderne oblike ropstva i moguće grantove, molimo posetite: http://www.unodc.org/unodc/human-trafficking-fund.html i http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/WhattheFundis.aspx

Ovoj medijskoj izjavi možete pristupiti na adresi: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20320&LangID=E

Za upite medija u vezi sa drugim UN nezavisnim ekspertima:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)  

Za sajtove i društvene medije: Multimedijalni sadržaj i ključne poruke koje se odnose na naša saopštenja za javnost dostupni su na UN Human Rights kanalima društvenih medija, koji su navedeni u nastavku. Molimo, označite nas koristeći odgovarajući profil:
Twitter: @UNHumanRights
Facebook: unitednationshumanrights
Instagram: unitednationshumanrights
Google+: unitednationshumanrights
Youtube: unohchr

 

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20320&LangID=E