Šta za tebe znači „Krug podrške“

Fotografija: V.Veličković “Sloboda nema cenu”

Šta za tebe znači „Krug podrške“

Ovaj 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, predstavnice UG Atina provele su u razgovoru sa studentima/kinjama Univerziteta u Novom Sadu. Na konferenciji „Krug podrške“, koju je povodom obeležavanja ovog značajnog datuma, organizovala neformalna grupa mladih „Sloboda nema cenu“, budućim profesionalcima i pomagačima/cama društveno obespravljenih i ranjivih, prenete su poruke žrtava trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, o tome koji je pristup poželjan u radu sa žrtvama, i kako budući/e socijalni/e radnici/ce, pravnici/ce, psiholozi/škinje, advokati/ce, tužioci/teljke treba da pristupaju kada pružaju podršku ovoj ranjivoj grupi.

Fotografija: V.Veličković “Sloboda nema cenu”

Ova konferencija imala je edukativni karakter, budući da je ona pre svega bila namenjena mladima, studentima/kinjama i budućim profesionalcima koji će se u svom radu susretati sa problemom trgovine ljudima, ali je takođe poslužila i za razmenu iskustva. Naime, na njoj su, učestvovali i predstavnici organizacija civilnog društva, kao i državnih organa i institucija koji su neposredno upućeni u problematiku trgovine ljudima i aktivno uključeni u njeno rešavanje. Poruke i saveti koje su studentima/kinjama uputile žrtve trgovine ljudima  studentima/kinjama, jesu da u svom budućem profesionalnom radu:

  1. Ne osuđuju
  2. Izdvoje vreme i aktivno slušaju
  3. Imaju “ljudski”, empatični pristup (svakako je važno šta se kaže, ali je za žrtvu još bitnije kako se nešto kaže)
  4. Ne obećavaju, ne pričaju u prazno (“Prvi put kada smo razgovarali, obećali su mi da ću samo jednom davati izjavu na sudu, ali nije bilo tako”, ili “Obećali su da će biti tu, sve dok osećam strah”)
  5. Ne stvaraju žrtvama osećaj da su broj, slučaj (“Mi smo ljudi kao i svi ostali, sa svojim željama, tugama, patnjama, radostima. Naš život ne staje, nastavljamo dalje I želimo da živimo kao i svi ostali.”)
  6. Ne koriste rečenice poput  “Znam kako ti je, razumem” (“Mene može razumeti samo onaj ko je doživeo nešto slično. Besna sam bila kada su mi u centru za socijalni rad rekli da tačno znaju kako mi je.”)

Na konferenciji je istaknut značaj svedočanstva same žrtve, odnosno potreba da se žrtva čuje i da joj profesionalci, kako oni danas, tako i oni u budućnosti, omoguće da ispriča svoju priču te da na osnovu toga utiču na sistem podrške, i  prilagode ga njenim potrebama.  

Kao priprema za učešće na ovoj konferenciji i razgovor sa mladima, predstavnicima UG Atina je poslužila fokus grupa sa korisnicama programa sveobuhvatnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima. Ova fokus grupa predstavlja deo podrške žrtvama trgovine ljudima sa ciljem njihovog osnaživanja, ali i izgradnje njihovih zagovaračkih kapaciteta, kako bi u formalnim kontaktima sa relevantnim akterima u sistemu podrške, uticale na unapređenje celokupnog mehanizma zaštite žrtava. To unapređenje treba da dovede do izmena postojećeg sistema podrške i izgradnji takvog sistema koji je po meri žrtava, koji sledi njihove potrebe. Uz prateći psihološki rad, grupa za podršku žrtvama otvara mogućnost ponovnog uspostavljanja odnosa poverenja i prihvatanja emotivne bliskosti sa drugima. Na taj način, jača samopoštovanje korisnica, kao i njihova sigurnosna mreža – osobe od kojih mogu očekivati podršku i pomoć u raznim životnim situacijama. Fokus grupe i edukativne radionice koje se održavaju sa korisnicama, sprovode se u sklopu projekta “Podigni svoj glas – načini razliku” koju je podržala Američke ambasada u Beogradu.

 

 

Ova vest napisana je u okviru projekta koji je delom finansiran grantom Stejt Departmenta. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovde navedeni pripadaju autorima, i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Stejt Departmenta.