NVO Astra

Vesti Online: "Sudovi kao mučilišta"

Fotografija: Vesti Online

 

Jelena Hrnjak, programski menadžer Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja Atina, ističe da je najveći izazov što ovaj položaj žrtava pred sudom zavisi od diskrecionog prava sudije. Odnosno, kako kaže, to hoće li osoba imati status posebno osetljivog svedoka koji joj može obezbediti niži stepen stresa i sekundarne viktimizacije, zavisi isključivo od odluke sudije.

Serbian

Astra i Atina u timu za praćenje i ocenjivanje sprovođenja Strategije za prevenciju trgovine ljudima

Na osnovu javnog poziva i Procedura za rad, komisija sastavljena od predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova, donela je konačnu odluku o izboru organizacija civilnog društva za učešće u procesu praćenja, izveštavanja, i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava 2017-2022. godine.

Serbian