XVI Godišnje savetovanje tužilaca održano u Neumu

Tužioci iz Bosne i Hercegovine analizirali su izazove u procesuiranju predmeta krivičnog dela trgovine ljudima kroz seriju panel diskusija na temu „Trgovina ljudima kao oblik rodno zasnovanog nasilja”.

Panel posvećen borbi protiv trgovine ljudima zajednički su podržali kancelarija Saveta Evrope u Sarajevu u okviru projekta “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” koji se finansira u okviru Akcionog plana za BiH (2022-2025), OEBS misija u BiH, Atlantska inicijativa i Međunarodni forum solidarnosti Emmaus u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, te Udruženjem tužilaca Federacije BiH. Preko 25 pravnih stručnjaka i stručnjakinja iz BiH i regiona fokusiralo se na važne teme kao što su rodno osetljivi pristupi u borbi protiv trgovine ljudima i pristup pravdi i pravnim lekovima za žene žrtve nasilja i trgovine ljudima. Panel je ponudio uvid u postojeće stanje u ovim oblastima kao i izazove sa kojima se i dalje susreću nosioci pravosudnih funkcija u BiH u procesuiranju predmeta vezanih za trgovinu ljudima. Osim toga, tokom panela učesnici su pokušali da rasvetle i zakonske i proceduralne prepreke koje se još javljaju u radu na predmetima ove vrste te da ponude rešenja za njihovo prevazilaženje. 

Održana je simulacija suđenja koju su vodili Sena Uzunović, sudija Suda BiH i Ahmed Mešić, tužilac Tužilaštva BiH. Učesnici su razmatrali studiju „Promovisanje rodne ravnopravnosti i borba protiv rodno zasnovanog nasilja i stereotipa kao sredstvo borbe protiv trgovine ljudima“, prema kojoj su rodno zasnovana diskriminacija i nasilje duboko ukorenjeni u kulturološke norme i patrijarhalne stavove koji normalizuju takvo nasilje i čine žene ranjivijim na trgovinu ljudima.

Jelena Hrnjak, programska menadžerka UG Atina iz Beograda i konsultantkinja Saveta Evrope, imala je priliku da sa prisutnim tužiocima otvori temu rodne dimenzije trgovine ljudima i rodno osetljivog postupanja prema žrtvama i preživelima. Takođe, tužioci su imali priliku da se upoznaju sa mehanizmima socijalnog isključivanja određenih grupa iz društva (kao što su mehanizam “okrivi okrivljenog”, etiketiranje, društveno distanciranje, internalizovana opresija i druge). Jedan od prerogativa je bio da se skrene pažnja na duboko ukorenjena pitanja stereotipa i predrasuda u postojećim pravosudnim sistemima, i na to koliko napora je potrebno uložiti da bi se ostvario pristup u radu lišen predrasuda. Razumeti ove razlike bilo je od suštinskog značaja, jer nasilje i diskriminacija često proizilaze iz strogih i ograničavajućih normi i očekivanja vezanih za rod, a tužioci igraju ključnu ulogu u prepoznavanju i osporavanju nepravdi i predrasuda koje proizilaze iz ovih normi.

Boris Topić, službenik za borbu protiv trgovine ljudima pri Misiji OEBS-a u BiH, istakao je rodno uslovljenu prirodu ovog krivičnog dela, naglašavajući njegov različit uticaj na žene, muškarce, devojčice i dečake. „Ovaj panel pružio je priliku da istaknemo da je interakcija žrtve sa sistemom krivičnog pravosuđa često uslovljena rodnim predrasudama i stereotipima vezanim za idealan profil žrtve, što može dovesti do postavljanja neprimerenih pitanja ili čak do odbacivanja tvrdnji o viktimizaciji ili uskraćivanja statusa žrtve“. Sudija Sena Uzunović je navela da je „Trgovina ljudima složen zločin sa mnogo rodnih aspekata i izazova koji onemogućavaju odgovornost trgovaca ljudima i pravdu za žrtve. Učesnici ovog panela imali su priliku da nauče kako prevladati ove izazove.”

XVI Godišnje savetovanje tužilaca, održano u Neumu od 16. do 19. oktobra 2023. godine, okupilo je više od 200 tužilaca i ostalih predstavnika i predstavnica sistema krivičnog pravosuđa iz celog regiona, koji su tokom niza različitih panel diskusija razgovarali o pitanjima od značaja za rad krivičnopravnog sistema. Tokom godina, ovo Savetovanje postalo je veoma važan skup koji nudi dragocene prilike za učenje i stvara platformu za sadržajnu diskusiju o temama od značaja za ovo područje rada.