Dečiji brakovi u Srbiji

Deč­ji bra­ko­vi pred­sta­vlja­ju pro­ble­ma­tič­nu prak­su u okvi­ru koje dete pri­sil­no stu­pa u brač­nu zajed­ni­cu sa dru­gim dete­tom ili sa odra­slom oso­bom. Ova poja­va karak­te­ri­stič­na je za raz­ne zajed­ni­ce u mno­gim zemlja­ma, ali, po pra­vi­lu, pre­vas­hod­no poga­đa devoj­či­ce. Iako je u Srbi­ji ova prak­sa pri­sut­na u ma­njoj meri nego u nekim dru­gim sre­di­na­ma, iako je ona zabra­nje­na i kažnji­va, naža­lost, još uvek posto­je hilja­de dece koja,na godiš­njem nivou, stu­pa­ju u deč­je bra­ko­ve.

Serbian

Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu - Inicijalna radionica

U petak i subotu 11 i 12.  decembra 2015. godine, organizovana je Inicijalna radionica povodom otpočinjanja projekta „Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu“ koji će od 1. decembra 2015. godine do 31. jula 2016. godine sprovoditi tri organizacije civilnog društva ARSIS iz Grčke, Otvorena vrata – La Strada iz Makedonije kao i Udruženje Atina za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama iz Srbije uz podršku i pomoć državnih insistucija i organizacija ove tri zemlje.

Serbian

Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji

Publikacija Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji nastala je u sklopu projekta Otvaranje dijaloga u lokalnim zajednicama između migranata i građana o međusobnoj toleranciji i nenasilju, koji je od novembra 2013. do decembra 2014. godine sprovodilo Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama Atina u partnerstvu sa Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, uz podršku Evropske unije i Kancelarije za saradnju s civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Serbian

10 predrasuda o trgovini ljudima

Da bi borba protiv trgovine ljudima bila efikasna, svi građani bi trebalo da znaju šta je to što nam pomaže da razumemo ovaj problem. Jer, kada se ovaj problem ne razume i ne tretira na pravi način, i kada je uslovljen određenim zabludama i predrasudama, sposobnost našeg reagovanja na zločin opada. Zato je važno da naučimo kako da prepoznamo i prevaziđemo opšte prihvaćene mitove i zablude o trgovini ljudima. Predrasuda i zabluda u vezi sa trgovinom ljudima ima mnogo, za Vas smo izdvojili neke od njih.
 

Serbian

Zašto postoji trgovina ljudima?

Kao i svaka druga industrija, u ovom slučaju kriminalna, poput trgovine drogom i oružjem, trgovina ljudima je vođena zakonima tržišta - principu ponude i potražnje. Puno faktora čine i decu i odrasle podložnim trgovini ljudima, međutim, razlog nije isključivo činjenica da postoje ljudi koji su u riziku od eksploatacije. Trgovina ljudima je podstaknuta potražnjom za jeftinom radnom snagom, uslugama i prostitucijom. Trgovci ljudima viktimizuju druge sa željom da profitiraju iz postojeće potražnje tržišta.
Serbian

Šta je trgovina ljudima?

Trgovina ljudima je vrsta savremenog ropstva i problem svetskih razmera koji pogađa ne samo zemlje koje se nalaze u fazi ekonomske i društvene tranzicije, već i industrijski razvijene zemlje. Od trgovine ljudima pojedinci profitiraju kroz kontrolu i eksploataciju drugih. Procene pokazuju da trgovci ljudima godišnje zarade između sedam i 60 milijardi dolara.
Serbian

Pages