U Zagrebu održan regionalni trening na temu migracija

Regionalni trening na temu migracija održan je u Zagrebu u organizaciji ICITAP-a (Međunarodnog programa Ministarstva pravde SAD za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga) i Policijske akademije u Zagrebu i okupio je predstavnike i predstavnice osam zemalja iz regiona koji su tom prilikom imali mogućnost da razmene iskustva, dobre prakse, kao i politike i strategije koje su njihovo zemlje primenjivale tokom izbegličke krize. 

Serbian

Održan trening za stručne radnike organizacija Arsis, Otvorena vrata i NVO Atina

U okviru projekta “Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu” koji NVO Atina sprovodi zajedno sa Stalnom misijom Republike Franscuske pri UNO i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, u aprilu mesecu održan je dvodnevni treninga za predstavnike Asocijacije za socijalnu podršku mladima, Arsis iz Grčke i Udruženja za akciju protiv nasilja i trgovine ljudima, Otvorena vrata La Strada iz Makedonije, a koji su u svojim zemljama angažovani na pružanju direktne podrške izbegličkoj populaciji.

Serbian

Zajedno u borbi za prava izbeglica sa ruskom primabalerinom Irinom Kolesnikovom

Ruska primabalerina Irina Kolesnikova posetila je izbegličke kampove u Tabanovcima, Preševu i Krnjači i najavila je novu verziju “Karmen” Baletskog teatra Sankt Peterburga kojom želi da ukaže na probleme izbeglica u Evropi. Uz podršku međunarodne humanitarne organizacije Oxfam, Kolesnikova želi da pokaže i kako se kroz umetnost može pružiti odgovor na jednu od najvećih kriza u Evropi, te će zajedno sa koreografom iz Baletskog teatra Sankt Peterburga postaviti novu "Karmen".

Serbian

Vodič za procenu najboljeg interesa deteta

Vodič za procenu najboljeg interesa deteta nastao je u sklopu druge faze projekta Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta čije je izvođenje 2014. godine, u nameri da dodatno unapredi politike i programe pružanja podrške deci u pokretu u Republici Srbiji, nastavio Save the Children u saradnji s nacionalnim organizacijama civilnog društva, NVO Atinom i Grupom 484,

Serbian

Dečiji brakovi u Srbiji

Deč­ji bra­ko­vi pred­sta­vlja­ju pro­ble­ma­tič­nu prak­su u okvi­ru koje dete pri­sil­no stu­pa u brač­nu zajed­ni­cu sa dru­gim dete­tom ili sa odra­slom oso­bom. Ova poja­va karak­te­ri­stič­na je za raz­ne zajed­ni­ce u mno­gim zemlja­ma, ali, po pra­vi­lu, pre­vas­hod­no poga­đa devoj­či­ce. Iako je u Srbi­ji ova prak­sa pri­sut­na u ma­njoj meri nego u nekim dru­gim sre­di­na­ma, iako je ona zabra­nje­na i kažnji­va, naža­lost, još uvek posto­je hilja­de dece koja,na godiš­njem nivou, stu­pa­ju u deč­je bra­ko­ve.

Serbian

Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu - Inicijalna radionica

U petak i subotu 11 i 12.  decembra 2015. godine, organizovana je Inicijalna radionica povodom otpočinjanja projekta „Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu“ koji će od 1. decembra 2015. godine do 31. jula 2016. godine sprovoditi tri organizacije civilnog društva ARSIS iz Grčke, Otvorena vrata – La Strada iz Makedonije kao i Udruženje Atina za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama iz Srbije uz podršku i pomoć državnih insistucija i organizacija ove tri zemlje.

Serbian

Pages